امن کردن وردپرس با کلیدهای امنیتی و salt

از وردپرس 2.7 4 عدد کلید امنیتی برای هرچه امنتر شدن وردپرس اضافه شده است این کلیدها به قفل شکنی داده های ذخیره شده در کوکی ها کمک می نمایندکه داده ای است که به وردپرس کمک می نماید که کامپیوتر شما را بعنوان یک کاربر وارد شده به وردپرس کمک می نماید. این کدها در فایل wp-config.php قرار داشته و در پوشه اصلی وردپرس می باشند . برای اطمینان از صحت کارکرد انها بصورت زیر عمل نمایید:

با استفاده از File Manager در cPanel  فایل wp-config.php را باز نمایید این فایل شبیه به زیر می باشد

/**
* Authentication Unique Keys and Salts.
* 
* Change these to different unique phrases!
* You can generate these using the 
* {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}   
* You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. 
* This will force all users to have to log in again.
* 
* @since 2.6.0 
*/ 

define('AUTH_KEY',     't`DK%X:>xy|e-Z(BXb/f(Ur`8#~UzUQG-^_Cs_GHs5U-&Wb?pgn^p8([email protected]}IcnCa|');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'D&ovlU#|CvJ##uNq}bel+^MFtT&.b9{UvR]g%ixsXhGlRJ7q!h}XWdEC[BOKXssj');
define('LOGGED_IN_KEY',  'MGKi8Br(&{H*~&0s;{k0<S(O:+f#WM+q|npJ-+P;RDKT:~jrmgj#/-,[hOBk!ry^');
define('NONCE_KEY',    'FIsAsXJKL5ZlQo)iD-pt??eUbdc{_Cn<4!d~yqz))&B D?AwK%)+)F2aNwI|siOe');
define('AUTH_SALT',    '7T-!^i!0,w)L#[email protected]{8XE[DenYI^BVf{L:jvF,hf}zBf883td6D;Vcy8,S)-&G');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'I6`V|mDZq21-J|ihb u^q0F }F_NUcy`l,=obGtq*p#Ybe4a31R,r=|n#=]@]c #');
define('LOGGED_IN_SALT',  'w<$4c$Hmd%/*]`Oom>(hdXW|0M=X={we6;Mpvtg+V.o<$|#_}qG(GaVDEsn,~*4i');
define('NONCE_SALT',    'a|#h{c5|P &xWs4IZ20c2&%4!c(/uG}W:mAvy<I44`jAbup]t=]V<`}.py(wTP%%');
 این متن نسبت به نسخه های مختلف متفاوت می باشد این کد را کپی ننمایید
برای دیدن کلید ها می توانید از این خط کد آنرا مشاهده نمایید
 (‘AUTH_KEY’, define(‘SECURE_AUTH_KEY’,

تنظیمات دستی

 1.  وارد سایت مذکور شوید
 2. https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/
 3. کدهایی که بصورت رندوم توسط این سیستم ساخته می شود را در wp-config.php جایگذاری نمایید.این موردباعث قفل نگاری وردپرس خواهد شد.