تنظیمات سرور در Dreamweaver CS5

در این مقاله با تنظمیات سرور در Dreamweaver CS5  آشنا خواهید شد
برای این منظور اقدام به باز کردن منوی Site و سپس Manage Sites بنمایید .
click_sites_managesites
سایت خود را از لیست انتخاب کرده و روی edit کلیک نمایید.
select_site_click_edit
اگر هنوز اقدام به تنظیمات سرور ننموده اید بروی Servers کلیک نمایید و سپس بروی علام + کلیک کرده و یک سرور جدید اضافه نمایید . اگر تنظیمات سرور را انجام داده اید از لیست می توانید آنرا انتخاب کرده و ویرایش کنید.
click_servers_click_add_new_server

تنظیمات ابتدایی سرور

Fill out the Basic server settings as described below, and then click “Test
تنظیما ت را همانند زیر پر نموده و بروی دکمه test کلیک نمایید.
Server Name: نام سرور را وارد نمایید.
Connect using:   را انتخاب کنید FTP
FTP Address:نام دامنه خود را اینجا وارد نمایید.
Username and Password: کلمه عبور و پسورد Cpanel خود را در اینجا وارد نمایید.
Root Directory: اگر برای دامنه خود این تنظیمات را انجام می دهید punblic_html را بنویسید
Web URL: این بصورت اتوماتیک پوشه اصلی سایت  را انتخاب خواهد کرد مطمئن باشید که “public_html” را از آدرس سایت خود پاک نمایید.
More Options - گزینه passive را برای FTP انتخاب کنید. “
basic_server_settings
تست کرده و سپس save نموده و ok کلیک کنید.
successful_connection
بعد از تنظیمات کامل بروی Save کلیک نمایید.
save_settings