محل فایل های لاگ Apache, email, error, ftp, mysql

محل فایل های لاگ Apache, email, error, ftp, mysql و cpanel , WHM در زیر ارائه شده است

یکی از مواردی که همواره بسیار مهم و ضروری می باشد مشاهده و بررسی لاگ فایل سرویس ها می باشد برای این منظور می توانید لاگ فایل های سیستم خود را مشاهده نمایید هر سرویس در لینوکس دارای لاگ فایل جداگانه مخصوص بخود می باشد که مسیر ان در فایل تنظیما ت ان سرویس قید شده است برای مشاهده لاگ ها می توانید به مسیر های زیر بروید البته مسیر فایل های لاگ نسبت به سیستم عامل نیز متفاوت می باشد

Access logs and user actions /usr/local/cpanel/logs/access_log
Account transfers and misc. logs /var/cpanel/logs
Auditing log (account creations, deletions, etc) /var/cpanel/accounting.log
Backup logs /usr/local/cpanel/logs/cpbackup
Brute force protection (cphulkd) log /usr/local/cpanel/logs/cphulkd.log
Cpanel dnsadmin dns clustering daemon /usr/local/cpanel/logs/dnsadmin_log
Cpanel taskqueue processing daemon /usr/local/cpanel/logs/queueprocd.log
DBmapping /usr/local/cpanel/logs/setupdbmap_log
EasyApache build logs /usr/local/cpanel/logs/easy/apache/
Error log /usr/local/cpanel/logs/error_log
Installation log /var/log/cpanel
License updates and errors /usr/local/cpanel/logs/license_log
Locale database modifications /usr/local/cpanel/logs/build_locale_database_log
Login errors (CPSRVD) /usr/local/cpanel/logs/login_log
Horde /var/cpanel/horde/log/
RoundCube /var/cpanel/roundcube/log/
SquirrelMail /var/cpanel/squirrelmail/
Panic log /usr/local/cpanel/logs/panic_log
Per account bandwidth history (Cached) /var/cpanel/bandwidth.cache/{USERNAME}
Per account bandwidth history (Human Readable) /var/cpanel/bandwidth/{USERNAME}
Service status logs /var/log/chkservd.log
Tailwatch driver tailwatchd log /usr/local/cpanel/logs/tailwatch_log
Update analysis reporting /usr/local/cpanel/logs/updated_analysis/{TIMESTAMP}.log
Update (UPCP) log /var/cpanel/updatelogs/updated.{TIMESTAMP}.log
WebDisk (CPDAVD) /usr/local/cpanel/logs/cpdavd_error_log
Website statistics log /usr/local/cpanel/logs/stats_log

cPanel access log

Access logs and user actions /usr/local/cpanel/logs/access_log

cPanel apache log

Apache restarts done through cPanel and WHM /usr/local/cpanel/logs/safeapcherestart_log
Domain access logs /usr/local/apache/domlogs/{DOMAIN}
Processing of log splitting /usr/local/cpanel/logs/splitlogs_log
suPHP audit log /usr/local/apache/logs/suphp_log
Web server and CGI application error log /usr/local/apache/logs/error_log

cPanel email log

Delivery and receipt log /var/log/exim_mainlog
Incoming mail queue /var/spool/exim/input/
Log of messages rejected based on ACLS or other policies /var/log/exim_rejectlog
Unexpected/Fatal error log /var/log/exim_paniclog
IMAP, POP login attempts, transactions, fatal errors and spam scoring /var/log/maillog /var/log/messages
Mailman /usr/local/cpanel/3rdparty/mailmain/logs

MySQL log

MySQL error log /var/lib/mysql/{SERVER_NAME}.err
MySQL slow query log (if enabled in my.cnf) /var/log/slowqueries