مراحل انتقال دامنه

مراحل انتقال دامنه های بین المللی بصورت زیر می باشد :
انتقال دامنه دارای 4 مرحله می باشد
مرحله اول ارسال درخواست به ریجسترار مقصد برای انتقال دامنه به این ریجسترار
مرحله دوم ارسال درخواست انتقال دامنه از ریجسترار مقصد به ریسجترار مبدا
مرحله سوم ارسال درخواست مفصد از ریجسترار مبدا به کاربر برای تایید انتقال دامنه خود
مرحله چهارم ارسال درخواست تایید از ریسجترار مبدا  به کاربر برای تایید انتقال دامنه خود
انتقال دامنه پس از طی تمامی مراحل بالا انجام خواهد شد لازم بذکر است انتقال دامنه دو تایید توسط کاربر نیاز دارد که در مراحل 3 و 4 می باشد .
پس از انجام این تاییدیه ها از طریق ایمیل توسط کاربر دامنه منتقل خواهد شد
این روند ممکن است تا یک هفته نیز بطول بیانجامد.