پرشدن هارد سرور

همانطور که می دانید در زمانی که حجم کل دیتابیس شما پر شده باشد ویا پرشدن هارد سرور  دیگر امکان اتصال به کنترل پنل میل و یا سایت خود را نخواهید داشت خطایی که دریافت خواهید کرد بصورت زیر خواهد بود .

 

در زمان ورود به cPanel خطای زیر را دریافت می کنید

Sorry for the inconvenience!
The filesystem mounted at / on this server is running out of disk space. 
cPanel operations have been temporarily suspended to prevent something bad from happening. 
Please ask your system admin to remove any files not in use on that partition.

این مرتبط با کاربران سرورهای مجازی یا اختصاصی سرو سرور می باشد شما می توانید مقدار فضای اشغال شده را از طریق WHM و یا شل ببینید

چگونه حجم کلی هارد را ببینیم

محاسبه فضا از طریق shell

شما می توانید با استفاده از دستور زیر مقدار فضای مصرف شده از طریق شل را مشاهده نمایید

df -h

خروجی بصورت زیر دریافت خواهید کرد

[email protected]#### [~]# df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vzfs       39G  38G 858M 98% /
none         512M 4.0K 512M  1% /dev

خروجی نشان می دهد که 39 گیگ فضای کل دیسک می باشد که 38 گیگ آن استفاده شده و تنها 858 مگابایت فضای خالی مانده است . این باعث ایجاد خطا در اجرای cpanel  خواهد شد دراین حالت می بایست اقدام به باز کردن فضا در هارد بنمایید.

 

با استفاده از WHM

در کنترل پنل می توانید وارد list account شده و اقدام به مشاهده حجم مصرف شده از هر اکانت بنمایید هر اکانتی که مصرف بالایی دارد ار معلق کرده و فضای انرا پاک نمایید.

 

 

نحوه پیدا کردن حجم واقعی یک فایل

دو دستور برای محاسبه حجم اصلی یک فایل وجوددارد find و du در زیر نحوه استفاده توضیح داده شده است البته باید سطح دسترسی برای فایل را داشته باشید

 

 

پیدا کردن حجم تمامی فایل ها با دستور du

دستور زیر حجم فایل هارا به مگابایت ارائه خواهد کرد.

du --max-depth=1 | sort -n | awk 'BEGIN {OFMT = "%.0f"} {print $1/1024,"MB", $2}'

خروجی دستور بصورت زیر خواهد بود.

0 MB ./.htpasswds
0 MB ./.trash
0 MB ./public_ftp
0 MB ./etc
0 MB ./.fontconfig
0 MB ./.cpanel
0 MB ./mail
4 MB ./tmp
1173 MB ./public_html
1224 MB .

 

این خروجی نشان دهنده فایل های بالای یک مگابایت در /public_htmlمی بایشند .

نحوه استفاده از دستور find

دستور زیر فایلهایی با حجم بیشتر از 500000k را در پوشه اصلی پیدا می نماید.

find /home -type f -size +500000k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'

خروجی ان بصورت زیر خواهد بود

/home/userna5/public_html/error_log: 514M
/home/userna5/backup-userna5.tar.gz: 738M

 

در اینجا می بینید که یک فایل با حجم بالا وجود دارد که می توانید اقدام به حذف ان بنمایید.