نصب SSL روی CubeCart

برای نصب SSL  روی CubeCart از روش زیر استفاده نمایید. برای این منظور ابتدا بعنوان administrator  وارد Cubecart  شوید سپس به Store Config ~> General Settings بروید در قسمت Directories and Folders فیلدها را پر نمایید Root SECURE Public HTML Folder to store: این می بایست /~userna5/pathtocubecart/  با ‘userna5‘ که نام کاربری شما در سروسرور می باشد. Absolute SECURE URL to store: نوع ssl می باشد که استفاده می نمایید. در صورتیکه از گواهینامه ssl سرو سرور استفاده می نمایید: سروری که بروی آن می باشد دارای Ssl می باشد در صورتیکه مشکلی در این زمینه دارید می توانید با بخش Read more